Servicevagt & butikskontrol

Butiks/center vagt
Vagten besøger butikkerne et antal gange om dagen efter aftale og kan yderligere tilkaldes ved behov.

De større butikker ønsker for det meste flere og længere besøg så aftalen kan tilpasses individuelt. Vi kan dog altid tilkaldes ved episoder - indenfor den aftalte åbningstid.

Ring og vi skaber den rigtige løsning til jeres forhold og behov.

Detektiv
Vores civilklædte butikskontrollanter overvåger enten via kameraer/monitor i baglokale eller fysisk i butikken. Ved tyveri vil vagten fremvise sit Id-kort og bede tyven følge med til et kontor, hvor rapport bliver udfyldt om hændelsen. Politiet vil blive orienteret og får kopi af rapport. Vagten fører endvidere rapport over alle dagens hændelser.

Personalekontrol
Formålet med visitation og/eller taskekontrol er at opklare og forhindre tyveri. Visitationen sker på en måde der ikke er krænkende for medarbejderne og således, at medarbejderen ikke har grund til at føle sin blufærdighed eller personlige ære krænket.

Samtlige medarbejdere, uanset stilling, bør være underlagt den pågældende kontrolforanstaltning. Selve udvælgelsen af medarbejdere til kontrol må ske vilkårligt.

Ved en begrundet mistanke om tyveri kan vilkårlighedskravet fraviges. Visitation foretages typisk lige omkring og efter arbejdstids ophør.

Hvis der ved visitationen forefindes overtrædelse af firmaets politik tilkaldes den butiksansvarlige. Rapport udarbejdes og tilsendes kontaktperson iht. forholdsordre.